אודותינו

קווי היסוד של האגודה המדעית הישראלית לגידולי שדה וירקות

רקע:

החקלאות עומדת כיום בעיצומה של מהפכה. מחד גיסא, נדרשת החקלאות להגדיל את תפוקתה תוך שימוש במשאבים ההולכים ומצטמצמים, שיפור איכות היבול ושמירה על איכות הסביבה. מאידך גיסא, התקדמות מהירה בתחומי הביוטכנולוגיה וה"היי טק" יוצרת הזדמנויות חדשות לקידום החקלאות.
בחקלאות, כמו גם בתחומים אחרים, יצירת ידע ויישומו הם בבחינת כוח מניע רב עוצמה לקידום והתייעלות ומפתח לשיפור כושר התחרות והרווחיות. ידע חקלאי רב נוצר ומצטבר בידי גורמים רבים ושונים בישראל. העברת ידע בין הגורמים השונים העוסקים ביצירתו ויישומו מאפשרת הפריה הדדית, מעודדת שיתוף פעולה ומביאה להנעת תהליכים לטובת כל העוסקים בחקלאות. בנוסף, קידום הידע החקלאי מאפשר פיתוח תעשיות מקומיות המייצאות מוצרים וידע בהיקפים רחבים.
ענפי גידולי השדה והירקות הם מן המרכזיים בחקלאות ישראל מבחינת היקף השטחים וחשיבותם הכלכלית. ענפים אלה נחשבים למובילים יחסית למקביליהם בעולם בזכות תשתית מדעית ונכונות החקלאים לאימוץ חידושים. שמירת החיוניות והיציבות הכלכלית של ענפים אלה מחייבת מאמץ מתמיד ליצירת ידע חדש ויישומו.
מתוך הכרה בגודל האתגרים העומדים בפני החקלאות כאורח חיים וכמקור פרנסה, במרכזיותם של ענפי גידולי השדה והירקות, ובחשיבות הידע והחדשנות לקידומם, אנו רואים צורך בהקמתה של "האגודה המדעית הישראלית לגידולי שדה וירקות".

יעדי האגודה:

1. קידום המו"פ בתחום חקלאות השדה למען הבטחת רווחתם של המגדלים והתחשבות בצרכי החברה והסביבה במדינת ישראל ובעולם.
2. עידוד זרימה של ידע בין חקלאים, מדריכים, חוקרים, ארגוני מגדלים ואנשי חברות מסחריות, העוסקים בתחומים שונים של גידולי שדה וירקות (קרקע ומים, הגנת הצומח, פיסיולוגיה, גנטיקה וטיפוח, ביוטכנולוגיה ועוד).
3. הצבת במה רב-תחומית להצגת חידושי המחקר בענפים אלה ולדיון בכיווני פיתוחם העתידי.
4. טיפוח דור צעיר של אנשי מקצוע מהמעלה הראשונה בתחומי חקלאות השדה.
5. עידוד הקשר בין חברי האגודה וארגונים מקצועיים דומים בארץ ובעולם.

פעילות האגודה:

1. כנס מדעי מרכזי, אחת לשנתיים, בו יוצגו מחקרים ומידע ניהולי כלכלי הנוגעים להיבטים שונים של תחום גידולי שדה וירקות.
2. הקמת אתר אינטרנט אשר ישמש כמקור מידע אודות יחידים, חברות, וארגונים העוסקים בתחום גידולי שדה וירקות, וכאפיק לתקשורת וחילופי ידע שוטפים בין חברי האגודה.
3. הקמת קבוצות עבודה לתחומים בין ענפיים שונים אשר ישמשו כפורום לליבון נושאים ייחודיים לתחום.
4. בטווח הארוך תשאף האגודה להוצאת כתב עת אלקטרוני או מודפס בתחום גידולי השדה וירקות.

חברות באגודה וניהולה:

1. החברות באגודה תהיה פתוחה לכל אדם החפץ בכך. דמי חבר יקבעו מעת לעת ע"י ועד האגודה. בשלב זה הרשמה לאגודה אינה כרוכה בתשלום.
2. האגודה תנוהל על ידי ועד האגודה אשר יבחר מבין חברי האגודה באספה כללית של החברים. הועד יבחר מידי שנתיים בזמן כנס האגודה הדו-שנתי.
3. "האגודה המדעית הישראלית לגידולי שדה וירקות" פועלת בשיתוף עם "העמותה לטיפוח תשתית לניהול ידע חקלאי והפצתו" בחתירתה להשגת מטרותיהן המשותפות. הניהול התקציבי המשותף יתבצע על ידי "העמותה לטיפוח תשתית לניהול ידע חקלאי והפצתו" (לעמותה אישור לעניין זיכוי ממס לפי ס' 46 לפקודת מס הכנסה).

תקנון האגודה המדעית הישראלית לגידולי שדה וירקות

(הערה: התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחות, אך מתייחס לשני המינים באופן שווה.)

1. חברות:

1.1 החברות באגודה תהיה פתוחה לכל אדם החפץ בכך. דמי חבר יקבעו מעת לעת ע"י הועד המנהל.

1.2 כל אחד מחברי האגודה רשאי להיבחר לכל אחד ממוסדות האגודה .

1.3 הועד המנהל רשאי להוציא חבר מן האגודה אם:
א. הוא מוצא כי חברותו בה עלולה להזיק לענייניה, או לשמה הטוב.
ב. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.
ג. החבר פועל בניגוד למטרות האגודה.
ד. החבר הורשע בעברה שיש עמה קלון.

החלטה על הפסקת חברות יכולה להתקבל רק ברוב של שני שלישים מכל חברי הועד המנהל. החבר המורחק רשאי לערער בפני האסיפה הכללית שתכריע בנדון. לא יוציא הועד חבר מן האגודה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו ולאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

2. הכנסות האגודה הן מן המקורות הבאים:

א. דמי חבר או דמי השתתפות בכנסי האגודה

ב. תרומות

3. ניהול האגודה:

3.1 "האגודה המדעית הישראלית לגידולי שדה וירקות" פועלת בשיתוף עם "העמותה לטיפוח תשתית לניהול ידע חקלאי והפצתו" בחתירתה להשגת מטרותיהן המשותפות. הניהול התקציבי המשותף יתבצע על ידי "העמותה לטיפוח תשתית לניהול ידע חקלאי והפצתו".

3.2 המוסד המרכזי של האגודה הוא האסיפה הכללית. האסיפה הכללית תבחר מבין חברי האגודה ועדות שתהיינה ממונות על הפעילות השוטפת של האגודה.

3.3 חברי הועדות יפעלו בהתנדבות וללא קבלת כל תמורה.

4. האסיפה הכללית:

4.1 תפקידי האסיפה הכללית הם:
א. לשמוע, לבקר ולאשר דינים וחשבונות מטעם וועדות האגודה.
ב. לקבוע את דרכי פעולותיה של האגודה ולתת הוראות לוועד המנהל.
ג. לבחור את חברי הועד המנהל ואת ועדת הביקורת.
ד. לדון ולהחליט בכל הקשור בתקנון האגודה
ה. לדון ולהחליט על כל העניינים האחרים שהם בסמכותה לפי התקנון הזה.

4.2 כינוס רגיל של האסיפה הכללית יתקיים במהלך הכנס הדו-שנתי של האגודה. על הועד המנהל לשלוח הזמנות בכתב עם פירוט סדר היום לחברים, לפחות שבועיים לפני מועד האסיפה. הצעות נוספות לסדר היום של האסיפה הכללית יש להגיש לוועד המנהל לפחות שבוע לפני מועד האסיפה.

4.3 מושב מיוחד של האסיפה הכללית יכונס על פי הזמנת הוועד המנהל לפי ראות עיניו, או על סמך דרישה בכתב של ועדת הביקורת או של עשירית מכלל חברי האגודה, וזה לא יאוחר מחודשיים מיום קבלת הדרישה הנ"ל. כל אסיפה כזאת תתכנס כמו האסיפה הרגילה, לפי הזמנת הועד המנהל ודינה כדין האסיפה הרגילה.

4.4 סדרי האסיפה הכללית:

א. האסיפה הכללית תיחשב לחוקית אם ישתתפו בה לפחות עשרים חברי האגודה. אם לא יהיה נוכח לשעה הקבועה המספר החוקי הזה של החברים, תידחה האסיפה לחצי שעה ותתקיים באותו יום ובאותו מקום ואז תהיה חוקית בכל מספר משתתפים.

ב. את האסיפה הכללית פותח יו"ר הועד המנהל או סגנו. הפרוטוקול של האסיפה צריך להיחתם על ידי יו"ר האסיפה, ויהווה ראייה חוקית למהלך האסיפה ולהחלטותיה.

ג. לכל חברי האגודה זכות שווה להבעת דעה באספות הכלליות.

ד. החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב רגיל של קולות. אם תתחלקנה הדעות שווה בשווה, תכריע דעתו של יו"ר האסיפה.

5. ועדות האגודה:

5.1 הנהלה פעילה של האגודה תכלול 5-6 בעלי תפקידים כלהלן: יו"ר, סגן יו"ר, גזבר, רכז אינטרנט, רכז רישום ומנהל ויו"ר בדימוס. ההנהלה הפעילה תעסוק בייזום וביצוע פעילות האגודה תוך דיווח והתייעצות עם הועד המנהל.

5.2 הועד המנהל של האגודה יכלול את חברי ההנהלה הפעילה וכן 8-10 חברים נוספים. חברי הועד המנהל ייצגו במידת האפשר את המגזרים השונים השייכים לאגודה, חוקרים, חקלאים, חברות, ארגונים, סטודנטים וכד'. הועד המנהל יתכנס מעת לעת וישמש כגוף המאשר את פעילותה השוטפת של האגודה.

5.3 ועדת ביקורת של האגודה תכלול 2-3 חברים. ועדת הביקורת אחראית על אישור דו"חות כספיים ומעקב אחר עמידה בדרישות החוק בנושא עמותות. חברי ועדת הביקורת יוזמנו להשתתף כמשקיפים בכל ישיבות הועד המנהל.

5.4 ועדות אד-הוק ימונו על ידי הועד המנהל למטרות מוגדרות, כגון ארגון מדעי של כנס וכד'.

5.5 ועדת בחירות תופעל לקראת הכנס הדו שנתי של האגודה, בראשה יעמוד אחד מחברי האגודה שימונה ע"י הועד המנהל ובאישור ועדת הביקורת. יו"ר ועדת הבחירות יבחר שני חברי ועדה נוספים מבין חברי האגודה.

6. בחירת ועדות האגודה:

6.1 ועדות האגודה ייבחרו לתקופה של שנתיים מבין חברי האגודה, באסיפה הכללית של החברים אשר תתקיים במהלך כנס האגודה הדו-שנתי.

6.2 ועדת הבחירות תפנה לחברי האגודה להגיש מועמדותם לוועד המנהל ולוועדת הביקורת של האגודה. בנוסף, רשאית ועדת הבחירות לפנות למי מחברי האגודה ולבקשם להציג מועמדותם.

6.3 ועדת הבחירות תכין הצעה להרכב ועדות האגודה אותה תביא לאישור האסיפה הכללית. בדרך כלל תתקיים הצבעה גלויה לאישור הצעת ועדת הבחירות. ועדת הבחירות רשאית להחליט על קיום בחירות חשאיות במקרה הצורך (כגון יותר ממועמד אחד לתפקיד מסוים בהנהלה הפעילה). בחירות חשאיות יתקיימו גם במקרה שקבוצה המונה 20 חברים לפחות, או מספר קטן מזה המהווה לפחות מחצית ממשתתפי האסיפה, תערער על הצעת ועדת הבחירות.

6.4 המועמד לראשות הועד המנהל של האגודה יהיה סגן יו"ר האגודה בשנתיים הקודמות. במידה וסגן היו"ר אינו יכול או אינו מעוניין להיבחר לתפקיד יו"ר האגודה, תציע ועדת הבחירות מועמד אחר מבין חברי ההנהלה הפעילה (בעדיפות שניה) או מבין חברי הועד המנהל (בעדיפות שלישית). המועמד לראשות הועד המנהל יובא לאישור האסיפה הכללית.

6.5 סגן יו"ר האגודה יבחר ע"י הועד המנהל של האגודה מבין חבריו.

6.6 יתר חברי ההנהלה הפעילה של האגודה ימונו ע"י הועד המנהל מבין חברי האגודה.

6.7 מינויי ועדות האגודה הנבחרות והיו"ר הנבחר יכנסו לתוקף עם תום הכנס הדו-שנתי של האגודה.

ועד האגודה המדעית הישראלית לגידולי שדה וירקות

רואי בן דוויד– יו"ר | מנהל המחקר החקלאי
רן חובב – סיו"ר | מנהל המחקר החקלאי
דורון אליהו | א.ע. הפלחה
שמשון עומר | שה"מ ירקות
איציק אמיתי | ו. מגדלים גד"ש – נגב
דיוויד לוי | א.ע. הפלחה
שוקי סרנגה | פקולטה לחקלאות
שלמה גלידאי | חברת גדות
אלי אהרון | א. מגדלי ירקות
אורי אדלר | הדרכה עצמאי
אריה בוסק | מדריך גד"ש
צבי פלג | פקולטה לחקלאות
שחל עבו | פקולטה לחקלאות
שרה אדום | יעוץ והדרכה
עידית גינזברג | מנהל המחקר החקלאי
ינון שחם | שה"מ
רמי פולקו | גד"ש רוחמה
רן אראל | מנהל המחקר החקלאי
עמית גור | מנהל המחקר החקלאי
ליאל תייר | גד"ש ענית
נועם יעקובה | ניר בנים
חגי יסעור | מנהל המחקר החקלאי
שחר פינקוביצי | שה"מ
רוחמה חיוקה (גזברית) | פקולטה לחקלאות
ירון גדרי (מזכיר) | פקולטה לחקלאות
שירן בן זאב (מדיה) | פקולטה לחקלאות

ועדת ביקורת

אפרים צוקרמן– יו"ר | גמלאי גד"ש